Vol. 26 No. 6 (2023)

Published: 2023-11-06

Case Report

  • JeongA Lee, Masahiro Tsutsui, Nobuhiro Mochizuki, Yuki Setogawa, Fumitaka Suzuki, Masahiko Narita, Aina Hirofuji, Shingo Kunioka, Tomonori Shirasaka, Natsuya Ishikawa, Sayaka Yuzawa, Hiroyuki Kamiya
    E676-E679
    DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.5779
  • Hyungtae Kim, Kwang Ho Choi
    E672-E675
    DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.5825