Huang, Jing-bin, Zhao-ke Wen, Jian-rong Yang, Jun-jun Li, Min Li, Chang-chao Lu, Da-ying Liang, and Cheng-xin Wei. “Analysis of Risk Factors of Early Mortality After Pericardiectomy For Constrictive Pericarditis”. The Heart Surgery Forum 25, no. 1 (January 17, 2022): E056-E064. Accessed June 30, 2022. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/4329.