Zhang, X., Ya-Wang Shao, Ya-Lan Zhang, and Yi Liu. “Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children With Kawasaki Disease”. The Heart Surgery Forum, vol. 24, no. 4, July 2021, pp. E611-E618, doi:10.1532/hsf.3833.