[1]
X. Zhang, Ya-Wang Shao, Ya-Lan Zhang, and Yi Liu, “Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children with Kawasaki Disease”, HSF, vol. 24, no. 4, pp. E611-E618, Jul. 2021.