ertürk tekin, esra (2021) “Giant Left Atrial Myxoma Presenting with Cough-Syncope Syndrome: Myxoma and Cough-Syncope Syndrome”, The Heart Surgery Forum, 24(4), pp. E7090-E712. doi: 10.1532/hsf.3991.