Zhang, X., Ya-Wang Shao, Ya-Lan Zhang and Yi Liu (2021) “Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children with Kawasaki Disease”, The Heart Surgery Forum, 24(4), pp. E611-E618. doi: 10.1532/hsf.3833.