Liu, Yu, Fenglin Ye, Jingjing Liu, Jiaming Yu, Limei Fan, and Qin Yang. 2024. “Study of Factors Influencing Early Kinesiophobia in Older Patients After Coronary Artery Bypass Grafting in China”. The Heart Surgery Forum 27 (5):E504-E510. https://doi.org/10.59958/hsf.7377.