Wu, YuHui, Rui Jiang, Weili Liu, Zhanjun Qu, Qingjiang Wang, Qingzhe Zhao, Guozhang Tang, Lipeng Zhao, Zhitao Yang, Yanchao Li, and Lei Jiang. 2024. “Risk Factors for Early HALT After Transfemoral TAVI”. The Heart Surgery Forum 27 (3):E264-E270. https://doi.org/10.59958/hsf.7175.