Zhao, Jianqiao, Yifan Li, Hao Zhi, Wanying Hong, and Jianping Shen. 2024. “Danshen and Zhizi Compatibility Alleviates Heart Injury and Cardiac Ferroptosis in Myocardial Infarction in Rats by Cyclic Adenosine Monophosphate/Protein Kinase A Signaling”. The Heart Surgery Forum 27 (3):E252-E263. https://doi.org/10.59958/hsf.7149.