Wu, Kui, Siyuan Yang, Xuanyi Hu, Cong Ye, and Xuejun Li. 2024. “Effective Strategies for Managing Sudden Hemoptysis Caused by Aorto-Bronchial Fistula During Cardiopulmonary Bypass: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 27 (5):E439-E444. https://doi.org/10.59958/hsf.6889.