Xie, Wen, Jianrui Ma, Haiyun Yuan, Yong Zhang, Jian Zhuang, and Shusheng Wen. 2024. “Surgical Repair of Giant Dissecting Pulmonary Artery Aneurysm Associated With Atrial Septal Defect and Pulmonary Arterial Hypertension: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 27 (6):E572-E581. https://doi.org/10.59958/hsf.6835.