Cao, Yukun, Chunhu Gu, Guocheng Sun, Shiqiang Yu, Hongbing Wang, and Dinghua Yi. 2012. “Quadruple Valve Replacement With Mechanical Valves: An 11-Year Follow-up Study”. The Heart Surgery Forum 15 (3):E145-E149. https://doi.org/10.1532/HSF98.20111124.