Liu, Zhenhao, Yuyuan Hu, Xinmeng Cheng, Nan Wu, Tao Yang, and Xuening Wang. 2023. “Bilateral Pectoralis Major Muscle Flaps in Treating Deep Sternal Wound Infection Following CABG in Diabetic Patients: Two Case Reports”. The Heart Surgery Forum 26 (5):E436-E440. https://doi.org/10.59958/hsf.5847.