Lee, JeongA, Masahiro Tsutsui, Nobuhiro Mochizuki, Yuki Setogawa, Fumitaka Suzuki, Masahiko Narita, Aina Hirofuji, Shingo Kunioka, Tomonori Shirasaka, Natsuya Ishikawa, Sayaka Yuzawa, and Hiroyuki Kamiya. 2023. “Interventional Bridging Therapy for Radical Cardiac Surgery in a Patient Seemed to Be Inoperable Due to Very Poor Left Ventricular Function: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 26 (6):E676-E679. https://doi.org/10.59958/hsf.5779.