Yang, Ke, Honghao Huang, Ruiwu Dai, Siyi He, Jinbao Zhang, Fan Wu, Xiaohong Wei, Feng Gao, Xiaochen Wu, and Mei Xin. 2023. “Efficacy of Hemoperfusion Cartridge Procedure on Patients Undergoing Cardiac Valve Replacement Surgery With Cardiopulmonary Bypass: Efficacy of Hemoperfusion in Cardiac Valve Replacement Surgery With CPB”. The Heart Surgery Forum 26 (1):E020-E026. https://doi.org/10.1532/hsf.5213.