Zhang, Li, Jian Wu, Yaxiong Li, and Yaxiong Li. 2022. “Tc-99m Sestamibi Myocardial Perfusion Imaging After Coronary Artery Bypass Grafting for Ischemic Heart Failure”. The Heart Surgery Forum 25 (5):E634-637. https://doi.org/10.1532/hsf.4929.