Xiao, Yaqiong, Jianping Xu, Can Zhao, and Guangyu Pan. 2022. “Risk Factors of Prolonged Mechanical Ventilation in Patients Undergoing Redo Valve Surgery”. The Heart Surgery Forum 25 (5):E683-E688. https://doi.org/10.1532/hsf.4913.