Zhang, Jing, Zhefeng Kang, Zejun Fei, Yuanyuan Fan, Yingqiang Guo, and Jun Shi. 2022. “Intraoperative Fenestration of Frozen Elephant Trunk (FET) and Total Arch Replacement for Aortic Dissection in Aberrant Subclavian Artery”. The Heart Surgery Forum 25 (4):E540-E544. https://doi.org/10.1532/hsf.4883.