Liu, Da-Xing, Yi-Ran Cao, Ke Guo, Yuan-feng Liao, Ping Cao, and Dengshen Zhang. 2022. “Dizziness Result From Anomalous Origin of Left Common Carotid Artery”. The Heart Surgery Forum 25 (4):E536-E539. https://doi.org/10.1532/hsf.4813.