Gao, Yan, Zhuo Tang, yu liu, Jianing Fan, Yu Liu, and Huishan Wang. 2022. “Moderate Hypothermic Circulatory Arrest Model in Rats: A New Model With Hyperkalemia-Induced Cardioplegia”. The Heart Surgery Forum 25 (4):E548-E552. https://doi.org/10.1532/hsf.4799.