chen, Weichi, jianzhou liu, guotao ma, xiongrong liu, qi miao, and chaoji zhang. 2022. “Reversible Myocardial Calcification Following Acute Heart Failure and Kidney Injury Caused by Valsalva Sinus Rupture”. The Heart Surgery Forum 25 (4):E510-E513. https://doi.org/10.1532/hsf.4759.