Cheng, Wei, Yingbin Xiao, Lin Chen, Hong Liu, and Yun Zhu. 2012. “Application of Lower Sternal Incision With On-Pump, Beating Heart Intracardiac Procedures in Congenital Heart Disease”. The Heart Surgery Forum 15 (4):E236-E239. https://doi.org/10.1532/HSF98.20111189.