Chen, Huaidong, Shiqiang Wang, Dingwen Zheng, and Fan He. 2022. “Delayed Presentation Injury of Descending Aorta and Bronchus Due to Sewing Needle Penetration: A Case Report: Delayed Presentation Injury by Sewing Needle Penetrating”. The Heart Surgery Forum 25 (2):E253-E255. https://doi.org/10.1532/hsf.4461.