Huang, Jing-bin, Zhao-ke Wen, Jian-rong Yang, Jun-jun Li, Min Li, Chang-chao Lu, Da-ying Liang, and Cheng-xin Wei. 2022. “Analysis of Risk Factors of Early Mortality After Pericardiectomy For Constrictive Pericarditis”. The Heart Surgery Forum 25 (1):E056-E064. https://doi.org/10.1532/hsf.4329.