Zheng, Jianjie, Jianpeng Li, Jing Li, Liang Zhong, Suochun Xu, and heping Zhou. 2021. “Surgical Treatment of Primary Cardiac Paragangliomas: A Single-Center Experience”. The Heart Surgery Forum 24 (6):E1023-E1026. https://doi.org/10.1532/hsf.4255.