Fang, Xiaorong, Changjiang Yu, and Fan He. 2021. “The Self-Inflicted Multiple Organs Injury With Nail Gun”. The Heart Surgery Forum 24 (6):E1049-E1051. https://doi.org/10.1532/hsf.4201.