Xu, Bijun, Fan He, Shiqiang Wang, Huaidong Chen, and Weimin Zhang. 2021. “Modified Mini-Maze for Atrial Fibrillation With Interruption of Inferior Vena Cava”. The Heart Surgery Forum 24 (6):E1046-E1048. https://doi.org/10.1532/hsf.4163.