He, Siyi, Xiaoyan Liu, Xia Li, Xiumei Gao, Yushan Liu, Liang Hu, Lu Chen, Hui Jiang, Jinbao Zhang, and Jingwen Li. 2021. “Management Strategies for COVID-19 in the General Ward of Cardiovascular Surgery: Experience From a Single Tertiary Hospital in China”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E906-E908. https://doi.org/10.1532/hsf.4151.