Cao, Shoujin, Yinghua Zou, Tianshi Lyu, Zeyang Fan, Haitao Guan, Li Song, Xiaoqiang Tong, and Jian Wang. 2021. “Safety and Efficacy of Stent Graft Implantation for Malignant Superior Vena Cava Syndrome: Stent Graft for Malignant Superior Vena Cava Syndrome”. The Heart Surgery Forum 24 (6):E952-E957. https://doi.org/10.1532/hsf.4129.