Peijian, Weitao Zhuang, Yanjun Liu, Jiexu Ma, Wei Zhu, Jian Zhuang, Jian Liu, and Huiming Guo. 2021. “Totally Thoracoscopic Redo Mitral Valve Replacement for a High-Risk Patient Following Failed MitraClip Procedure: Redo Mitral Valve Surgery”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E898-E900. https://doi.org/10.1532/hsf.4113.