Wang, Xuening, Chunyan Wang, Xinmeng Cheng, Yuyuan Hu, Lingbo Yang, and William Wang. 2021. “Application of the Type, Entry Site, and Malperfusion Classification in Treatment of Aortic Dissection”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E909-E915. https://doi.org/10.1532/hsf.4095.