Gao, Yan, Huidan Yu, Wenlong Wang, Yeming Wang, Jinliang Teng, and Fulong LI. 2021. “Effect of Dexmedetomidine on The Neuroglobin Expression in Elderly Patients With Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Graft Surgery”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E776-E780. https://doi.org/10.1532/hsf.4073.