Zhao, Dong, Wei Feng, Wei Zhao, Xin Yuan, and Chuangshi Wang. 2021. “Impact of Overt Hypothyroidism on Early Outcomes of Coronary Artery Surgery: Impact of Overt Hypothyroidism”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E870-E876. https://doi.org/10.1532/hsf.4057.