huang, xiaofan, Dashuai Wanga, Yu Songa, and Long Wua. 2021. “A Pulsatile Chest Mass After Bentall Procedure: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E794-E796. https://doi.org/10.1532/hsf.4033.