Mei, Bo, Guangjie He, Xiong Tan, Weitao Jin, Yaxi Zhao, and Yinglong Lai. 2021. “Giant Atrial Septal Artery Aneurysm With a Fistula to the Right Atrium: Atrial Septal Artery Aneurysm ”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E781-E784. https://doi.org/10.1532/hsf.4031.