Cheng, Xianfeng, Dawei Shen, Jie Zhang, and Tao Zhang. 2021. “A Rare Reason of Cardiogenic Shock and Acute Myocardial Infarction: Aortic Valve Myxoma”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E860-E862. https://doi.org/10.1532/hsf.4015.