ertürk tekin, esra. 2021. “Giant Left Atrial Myxoma Presenting With Cough-Syncope Syndrome: Myxoma and Cough-Syncope Syndrome”. The Heart Surgery Forum 24 (4):E7090-E712. https://doi.org/10.1532/hsf.3991.