Zhou, Kang, Xiaoke Qi, Shijie Wei, Xinmin Zhou, and Yuan Zhao. 2021. “Multiple Skin Bridging for No-Touch Saphenous-Vein Grafts Harvesting Can Reduce Wound Morbidity: Multiple Skin Bridging for No-Touch SV Harvest”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E496-E501. https://doi.org/10.1532/hsf.3875.