Huang, Jing-bin, Zhao-ke Wen, Chang-chao Lu, Wei-jun Lu, Xian-ming Tang, Xiang-wei Li, and Xin Deng. 2021. “Acute Kidney Injury: Lessons from Pericardiectomy”. The Heart Surgery Forum 24 (4):E656-E661. https://doi.org/10.1532/hsf.3869.