Cheng, Zeyi, Jun Shi, Caixia Pe, and Yingqiang Guo. 2021. “Typical Retrograde Type A Dissection After Previous Type B Dissection: Typical RTAAD After Previous TBAD”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E589-E592. https://doi.org/10.1532/hsf.3811.