Kang, Zhefeng, Jun Shi, Yingqiang Guo, and Mian Wang. 2021. “Cardiac Papillary Fibroelastoma Result in Acute Left Main Coronary Artery Disease: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 24 (5):E797-E800. https://doi.org/10.1532/hsf.3783.