Liu, Guozhen, Yinghong Zhang, Wen Zhang, Yanhong Hu, Tiao Lv, Hong Cheng, and Jing Huang. 2021. “A Risk Prediction Model of Readmission for Chinese Patients After Coronary Artery Bypass Grafting”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E479-E483. https://doi.org/10.1532/hsf.3773.