Wang, Lu, Ting Hai, Yi Feng, Qiaoyu Han, Yaru Li, Yu Chen, Wei Yang, Zhou Zhao, and Luyang Jiang. 2021. “Perioperative Risk Assessment for Surgery of Consecutive Cases With Ventricular Septal Rupture: Seeking A Novel and Comprehensive Method”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E461-E466. https://doi.org/10.1532/hsf.3753.