Fan, Guangpu, Xuan Wang, Chen Chen, Jing Liu, and Yu Chen. 2021. “Surgeons’ Preference for Off-Pump or On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Surgery”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E422-E426. https://doi.org/10.1532/hsf.3747.