Song, Laichun, Yang Gao, Ming Xu, Bo Wang, Xiaoyong Li, and Xiao Wang. 2021. “"Sleeve" Sinus of Valsalva Repair in Patients With Acute Type A Aortic Dissection”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E418-E421. https://doi.org/10.1532/hsf.3629.