Han, Yuehu, Kexun Chen, Zhifa Wang, Dongming Wei, Yanjie Guo, Le Duan, Jie Su, Tao Chen, and Chunhu Gu. 2021. “Analysis of 85 Cases of Minimal Media Lower Hemisternotomy for Congenital Cardiac Surgery Under Cardiopulmonary Bypass in Infants”. The Heart Surgery Forum 24 (3):E502-E505. https://doi.org/10.1532/hsf.3577.