Jiang, Weiwei, Wenconghui Wu, Ruikang Guo, Minghui Xie, Wai Yen Yim, Yin Wang, and Xingjian Hu. 2021. “Predictors of Prosthetic Valve Endocarditis Following Transcatheter Aortic Valve Replacement: A Meta-Analysis”. The Heart Surgery Forum 24 (1):E101-E107. https://doi.org/10.1532/hsf.3461.