Liu, Aijun, Ming Yang, Xiangming Fan, Bin Li, and Junwu Su. 2021. “Application of Left Axillary Incision in Patent Ductus Arteriosus Ligation”. The Heart Surgery Forum 24 (1):E055-E059. https://doi.org/10.1532/hsf.3419.