Xie, Nan, Wei Zhang, Hong Li, Jing Zhou, Xinyi Yang, Liqun Zou, and Zhi Wan. 2021. “Admission Values of Plasma Biomarkers Predict the Short-Term Outcomes in Acute Aortic Dissection”. The Heart Surgery Forum 24 (1):E048-E054. https://doi.org/10.1532/hsf.3417.