Kinoshita, Takeshi, Tohru Asai, Yoshitaka Murakami, Osamu Nishimura, Norihiko Hiramatsu, Tomoaki Suzuki, Atsushi Kambara, and Keiji Matsubayashi. 2010. “Bilateral Versus Single Internal Thoracic Artery Grafting in Dialysis Patients With Multivessel Disease”. The Heart Surgery Forum 13 (5):E280-E286. https://doi.org/10.1532/HSF98.20091182.